Home » Nieuws » Werkgroep “mensen met een functiebeperking” in 2016 – 2017

Werkgroep “mensen met een functiebeperking” in 2016 – 2017

Nieuwsbrief van Stichting Oekraïne Kiev Utrecht februari 2017

deel 2.

Wij konden u vorig jaar melden dat het project ‘care for daycare’ met succes is uitgevoerd en afgerond. Dit project dat wij met financiële steun van velen en in samenwerking met Wilde Ganzen hebben opgezet, omvatte materiële hulp en een basistraining in zorg aan vijf kinderdag-centra in de regio Ivano-Frankivsk. Dit jaar hebben we vanwege het succes als werkgroep besloten om een follow-up te geven aan dit project in de vorm van een communicatietraining en opnieuw materiële hulp zoals spelmateriaal en hulpmiddelen. Ditmaal doen er zeven in plaats van vijf dagcentra mee. Opnieuw doen wij dit project in nauwe samenwerking met Wilde Ganzen.

Wij hebben een activiteitenplan opgesteld voor het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen. Tot onze grote vreugde kunnen we u melden dat eind 2016 duidelijk werd dat we de financiële eindstreep halen. Met name de bijdrage van fondsen waren belangrijk. Het zijn nota bene dezelfde fondsen die ook ons vorig project steunden en dat doet goed. Ik laat de namen hieronder volgen:  Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.  Dr. Hofsteestichting  Ineke Feitzstichting  Kinderfonds van Dusseldorp Daarnaast organiseerden we een benefietmaaltijd en een benefietconcert, met dank aan Alain Escudero. Ook ontvingen we weer giften van trouwe donateurs en hield de voorganger van de kerkdienst bij Sherpa Baarn een collecte. Wij gaan deze maand met Wilde Ganzen ‘rond de tafel’ om de uitvoering van het project binnen korte tijd te kunnen realiseren. Kookteam bij het cultureel diner in het teken van Oekraïne U kunt ons blijven volgen op de website van de OeKU (www.oeku.nl) en op onze eigen facebookpagina:

https://www.facebook.com/OekuWerkgroepMensenMetEenBeperking

Uw steun en belangstelling zijn voor ons van groot belang. Namens de werkgroep Mensen met een functiebeperking,

Hans Beuk .

Bezoek aan Nederland

In oktober waren Bogdan Bashtovy, Aleftina Vasiljevna en Vitalik, een oud-leerling en nu vrijwilliger bij het Support Centrum, in Nederland. Ze waren uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale conferentie georganiseerd door de Nederlandse Janusz Korzack stichting. Het verblijf in Nederland werd ook gebruikt om enkele instellingen te bezoeken zoals een dagverblijf voor kinderen met een beperking, een ZMOK school en een agrarische beroepsopleiding. We organiseerden een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Enkele reacties na afloop: “Bogdan kreeg als eerste het woord en hij vertelde uitvoerig over zijn werk met jongeren in Kiev en in Oost-Oekraïne die alleen zijn komen te staan. Als spil in het netwerk hoort hij van de problemen die een jongere heeft en biedt hij heel concrete hulp b.v het vinden en opknappen van woonruimte; bemiddelen bij werk; verkrijgen van medicijnen. Na de pauze kreeg Aleftina het woord en zij vertelde, gloedvol en niet minder betrokken dan Bogdan over haar werk als directeur van haar school.” “Wat mij vooral bijgebleven is, is dat zij ijvert voor een beroepsopleiding voor jongeren met een handicap, zodat zij zelf hun brood kunnen gaan verdienen en een leven kunnen opbouwen i.p.v. dat zij opgenomen worden in een instituut.” “Behalve door de informatie werd ik getroffen door de uitstraling van deze mensen. We kunnen alleen maar de grootste bewondering hebben voor de kracht van hun medemenselijkheid.” “Wat ik schokkend en aangrijpend vond in het verhaal van Bogdan is het feit dat mensen in Oekraïne die medische hulp nodig hebben die hulp alleen tegen betaling kunnen krijgen; dus als je weinig geld hebt ben je aangewezen op geen of inferieure hulp.

Daarbij opgeteld de oorlogstoestanden, wreedheden en andere ellende die over de mensen zijn gekomen is het ongelooflijk hoe Bogdan in en ondanks die context toch steeds weer mogelijkheden ziet om jongeren te steunen, en de moed niet verliest.” “Donateur zijn voor Bogdan geeft je het gevoel, dat het geld direct ten goede komt aan de jongeren die het echt nodig hebben en voor wie geen andere regelingen zijn.” Verhaal van Aleftina over de Romaleerlingen Al enige jaren laat Aleftina, als een van de weinigen in Oekraïne, Romakinderen op haar school toe. Inmiddels is 28% van de leerlingen Roma . Aleftina zette in samenwerking met de ouders van de leerlingen het project ‘Het wonder van de Roma’ op. Ook plaatselijke maatschappelijke instanties werden bij dit project betrokken. Het doel was om bij de Romagemeenschap een positievere houding t.a.v. de school te ontwikkelen. Ook wilde Aleftina met haar team de Roma laten ervaren dat het behoud van hun eigen cultuur van grote waarde is. Eén van de middelen was deze cultuur ook voor het voetlicht te brengen en hiermee hun gevoel van minderwaardigheid te doen afnemen. Na bestudering van de tradities van de Roma en hun geschiedenis werd als afsluiting van het project een feestelijke avond georganiseerd.

De leerlingen van de hoogste klassen werden betrokken bij het maken van een videopresentatie over de Romacultuur. Eveneens werd hun hulp ingeroepen bij het maken van de kleding. Veel leerlingen meldden zich aan voor het leren van zigeunerliedjes en – dansen. Het werd een uitbundig festival, rijk aan inhoud. Een groot succes was de modeshow van hedendaagse kleding met elementen van de nationale zigeunerklederdracht. Toen de balans daarna werd opgemaakt bleek de tolerantie binnen de schoolgemeenschap voor een andere cultuur toegenomen te zijn. De beeldvorming over en weer was veel genuanceerder geworden. Er zijn wederzijds positieve vriendschappen tussen leerlingen uit verschillende culturen ontstaan. De verschillende bevolkingsgroepen in Tsoeroepinsk hebben meer respect voor elkaar gekregen! Het Support Centrum Door de 26 actieve vrijwilligers van het Support Centrum is er ook in 2016 weer heel veel werk verzet. Zonder de nauwe onderlinge contacten en de onderlinge steun zou dit onder de huidige omstandigheden nooit gelukt zijn.

Om een indruk te geven waar ze zich mee bezighouden halen we enkele voorbeelden aan uit de e-mails van Bogdan Bashtovy: “Wij ondersteunen 49 jongeren afkomstig uit de regio’s Donetsk en Lugansk. Van hen wonen er 15 in het door de rebellen gecontroleerde deel, de 34 anderen zijn naar elders verhuisd. Een van hen is Vika die elders in deze nieuwsbrief verslag doet van haar belevenissen.” “Van deze 49 jongeren volgen er 27 een opleiding, 13 van hen vonden werk en 9 jongeren hebben de zorg voor een baby of kunnen om een andere reden niet werken. In Juni 2016 sloten 6 jongeren met succes hun beroepsopleiding af, waarna ze geholpen werden met het vinden van werk. Soms was hier een aanvullende cursus voor nodig en/of hielpen we ze aan de benodigde gereedschappen. Zo kochten we bijv. voor twee jongeren die een opleiding tot schoonheidsspecialiste hadden gevolgd een manicure set.” “Tot de oorlog uitbrak werkten we intensief samen met een beroepsopleiding in Lugansk. Maar omdat deze school nu in het oorlogsgebied ligt, moesten er andere, vervangende opleidingen worden gezocht. Het vraagt veel overredingskracht om scholen te motiveren om studenten afkomstig uit het oorlogsgebied toe te laten. De jongeren hebben vaak niet al hun documenten meegenomen. Wij helpen ze dan met het nodige papierwerk. Soms bieden we hulp bij het opknappen van de slaapruimten en kopen indien nodig de leerboeken etc. voor de leerling die het oorlogsgebied is ontvlucht.” “Het verkrijgen van de juiste documenten zoals identiteitskaarten is vaak een probleem en kostte ons ook dit jaar weer veel tijd. Deze documenten zijn nodig om steun van de overheid te kunnen krijgen. Een jongen, geboren in Rusland ontving met onze hulp zijn Oekraïense paspoort. Een meisje kreeg uiteindelijk het overlijdensdocument van haar grootvader zodat ze zijn huis kon erven.” “Om de jongeren uit Oost-Oekraïne in contact te brengen met de plaatselijke jeugd organiseerden we culturele activiteiten op scholen en zorgden we ervoor dat jongeren die supporter zijn van verschillende voetbalclubs samen een voetbalwedstrijd in Kiev of Lviv konden bijwonen. Ook stimuleerden we de jongeren om Oekraïens te leren.” “De winterperiode is altijd een moeilijke tijd. Het kan erg koud zijn en de kosten voor verwarming en elektriciteit zijn hoog. Slaapzalen zijn vaak heel slecht verwarmd. We hielpen daarom een aantal jongeren met het isoleren van hun woonverblijf, kochten warmwaterketels en warme dekens. Voor twee jongeren met een baby die op een plek wonen waar de elektriciteit vaak uitvalt, kochten we gasgeneratoren.” “Net als in voorgaande jaren gingen de meeste vragen waarmee jongeren zich tot het Support Centrum wendden over medische problemen. Het Support Centrum probeert niet alleen de oud-bewoners van kinderhuizen te helpen wanneer ze medische behandelingen nodig hebben, maar moedigt hen ook aan om gezond te leven en gezondheidsrisico’s zoveel als mogelijk is te vermijden. Veel van deze jongeren hebben weinig kennis van hun medische situatie. Dokters in kinderhuizen behandelen alleen de problemen en vertellen de kinderen vaak niet wat er met hen aan de hand is. Het gevolg hiervan is dat de jongeren vaak niets weten over de gezondheidsrisico’s en hoe deze te vermijden. We helpen alle oud-bewoners hun medische geschiedenis te achterhalen en zo te leren welke risico’s ze lopen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Het gaat hierbij zowel om hun geestelijke als lichamelijke gezondheid. Gedurende de afgelopen jaren heeft het Support Centrum een netwerk opgebouwd van doctoren en ziekenhuizen waar oud-bewoners gratis- of betaalde medische hulp kunnen krijgen. Het netwerk omvat professionele gezondheidswerkers van zowel staats- als privéziekenhuizen. Veel ziekenhuizen geven ons grote kortingen.” Met de financiële steun van Stichting Salem Ermelo konden ook dit jaar een aantal jongeren geholpen worden. Steun voor het Support Centrum in 2017 Het zal duidelijk zijn dat het Support Centrum o.l.v. Bogdan Bashtovy belangrijk werk doet. Wij willen ze dus graag blijven steunen. De 6 speerpunten die we voor 2016 formuleerden blijven ook voor 2017 gelden:  het ondersteunen van jongeren die in het oorlogsgebied wonen, of met hulp van het Support Centrum het gebied hebben verlaten;  het versterken van de onderlinge band tussen de jongeren en het leggen van contacten in de nieuwe leefomgeving;  begeleiding bij het vinden van een geschikte vervolgopleiding en woonruimte en bij het op eigen benen leren staan van jongeren die het kinderhuis verlaten;  steun aan tienermoeders en jonge stellen;  financiële hulp bij medische problemen;  het onderhouden van de contacten tussen de vrijwilligers verspreid over heel Oekraïne.

Kerk in actie steunt ons hierbij op basis van een tweejarig project Steunt OeKU, wordt donateur!

De stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) is een humanitaire stichting waar vrijwilligers het werk doen. Sinds het jaar 2000 is OeKU een zelfstandige stichting, voortgekomen uit de werkgroep Kiev van de Oost-Europa-Kring in Utrecht. Sinds 1 januari 2008 is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften aan onze stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar Bestuur: Miep de Jong – voorzitter Jet van Bennekom – secretaris Liesbeth Mulder – penningmeester Annette Cramer – lid Lies Gualthérie van Weezel – lid Henk Sprenkels – lid Secretariaat: secretaris@oeku.nl Pastoor van Nuenenhof 2 3511 RL Utrecht Wordt donateur. Stuur een briefje of email met uw gegevens naar het secretariaat en maak een bedrag – bijvoorbeeld € 25 – over op NLI9INGB0005909694 t.n.v. Stichting OeKU, Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen.

Wij zorgen ervoor dat uw geld goed wordt besteed en houden u op de hoogte van onze activiteiten in en voor Oekraïne. Zie voor meer informatie onze website:  www.oeku.nl

 

Check Also

Het Oekraïne Magazine, jaargang 21, nummer 1, voorjaar 2018.

In deze editie • в цьому виданні 4 | Hoe een zanger opduikt in de wondere ...